Vidiek je vizitkou každého regiónu a krajiny. Jeho obraz a štruktúra sú vytvorené historicky a menia sa nepretržite. Základom vzhľadu vidieka sú obytné a výrobné stavby. V minulosti žili na vidieku prevažne poľnohospodári. V súčasnosti sa na vidiek sťahujú ľudia pracujúci v mestách a stále viac sa tu objavuje malý i väčší priemysel, priemysel prechádza ekonomickou reštrukturalizáciou. Veľkosť poľnohospodárskych výrobných jednotiek a ich stavieb závisí od dávnej i nedávnej minulosti regiónu. Vzhľad a rozmiestnenie obytných a priemyselných budov spolu s technickou a zelenou infraštruktúrou vytvárajú vidiecke prostredie, ktoré ovplyvňuje sociálne aj environmentálne podmienky života. Medzinárodná konferencia Vidiecke stavby v európskych regiónoch 2019 sa bude týmito otázkami zaoberať už po deviaty raz.

Zborník bude publikovaný v plnom texte online pod verejnou licenciou Creative Commons vo verzii CC-BY 4.0. Autori sa môžu rozhodnúť, či príspevky uverejnia v anglickom, alebo slovenskom jazyku. Organizátori požiadajú o zaradenie zborníka do databázy Web of Science.

Miesto konania konferencie

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Kongresové centrum SPU v Nitre
ŠD A. Bernoláka, areál SPU

Organizácia konferencie

Vedecký výbor
prof. Ing. Roman Gálik, PhD. predseda, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. podpredseda Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
prof. dr hab. inż. Wacław Bieda, Poľnohospodárska univerzita v Krakove
Ing. Martin Dědina, PhD., Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i. Praha
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
dr. hab. inż. Grzegorz Nawalany, Poľnohospodárska univerzita v Krakove
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. Slovenská technická univerzita Bratislava
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Organizačný výbor
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. :: Predseda :: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. :: Podpredseda :: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ing. Milada Balková, PhD. :: Člen :: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD. :: Člen :: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ing. Tímea Szabóová, PhD. :: Člen :: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Doc. Ing. Miroaslav Žitňák PhD. :: Člen :: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Kontakty

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. stefan.mihina@uniag.sk
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. jana.lendelova@uniag.sk
Ing. Milada Balková, PhD. milada.balkova@uniag.sk
doc. Ing. Ingríd Karandušovská, PhD. ingrid.karandusovska@uniag.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Tr. A. Hlinku 2
Nitra

Dôležité termíny

Do 25.7.2019 :: Registrácia :: Zaslanie prihlášky na adresu milada.balkova@uniag.sk

Do 1.8.2019 :: Rozhodnutie vedeckého výboru konferencie o prijatí príspevku na ústnu prezentáciu alebo formou postera

Do 31.8.2019 :: Zaplatenie vložného

Do 31.8.2019 :: Zaslanie príspevkov na publikovanie na adresu milada.balkova@uniag.sk

10.9.2019 :: Termín konania konferencie

Registrácia/prihláška

Registrácia/prihláška pre účastníkov bez aktívnej prezentácie v podobe príspevku/postera :: Prihláška (DOC)

Vložné

Vložné 60 Eur zahŕňa účasť na konferencii (vrátane možnosti publikovania príspevku) a občerstvenie počas konferencie

Vložné je potrebné uhradiť najneskoršie do 31.8.2019 na nasledovný bankový účet:

Názov a adresa prijímateľa platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Číslo účtu príjemcu: IBAN SK40 8180 0000 0070 0006 6247
BIC/SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 03131
Správa pre príjemcu: Priezvisko a meno účastníka konferencie

Program

Aktualizovaný program

Príspevky

Inteligentná dedina


Aktuálne výsledky hodnotenia prostredia v objektoch pre chov zvuerat_Lendelova
Bývanie vo vidieckom zázemí miest_Sopirova
DIVERZIFIKÁCIA AKTIVÍT_Ilkovicova_Ilkovic
EXPERIMENTÁLNY OBJEKT APIHOUSE_Varga
HARMONIZÁCIA ÚZEMNÉHO ROZVOJA OBCÍ NA SLOVENSKU_Husenicova
Materiál Climatizer Plus použití_ Labudek
Povoľovanie environmentálne citlivých stavieb_Šimurka
Príprava Strategického plánu 2021_2027_Adam Štefan_upravené
REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV_Kuczman
Slovenská legislatíva k environmentálnemu vplyvu chov zvierat a jej porovnanie s ostatnými krajinami Európy_Mihina
Smart riešenia a účinky zelenej infraštruktúry na princípe obehového hospodárstva_Plesnik Matej
Sociálne aspekty a zhodnotenie merateľných environmentálnych dopadov na životné prostredie obyvateľov_Plesnik Jan
Vaša prvá voľba pri podnikaní_Fila


Licencia, publikačná etika, recenzný proces

Všetky príspevky budú publikované v otvorenom prístupe pod verejnou licenciou Creative Commons LicenseCreative Commons 4.0.

Autori musia rešpektovať základné požiadaky na etiku publikovania: pôvodnosť práce, etické používanie informačných zdrojov (vrátane citovania a odkazovania).
Pri recenzii je použitý model anonymnej oponentúry. Každý rukopis/príspevok bude hodnotený dvomi nezávislými recenzentmi, odborníkmi v danej oblasti. Príspevky budú posudzované v súlade s deklarovanými požiadavkami na konferenčné príspevky.

Konferenčné zborníky (od r. 2013)


Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, Nitra
http://www.uniag.sk

Vidiecke stavby v európskych regiónoch: architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť. Rural buildings in European regions: architectural - construction - technology - safety. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. ISBN 978-80-552-1071-1. doi: https://doi.org/10.15414/2013.97880552107119.

Vidiecke stavby v európskych regiónoch II: architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika. Rural buildings in European regions II: architectural - construction - technology - safety - logistics. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. ISBN 978-80-552-1242-5. doi: https://doi.org/10.15414/2014.9788055212425.

Vidiecke stavby v európskych regiónoch III: architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika. Rural buildings in European regions III: architectural - construction - technology - safety - logistics. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. ISBN 978-80-552-1399-6. doi: https://doi.org/10.15414/2015.9788055213996.

Vidiecke stavby v európskych regiónoch IV: architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika. Rural buildings in European regions IV : architectural - constructions - technology - safety - logistics. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. ISBN 978-80-552-1707-9. doi: https://doi.org/10.15414/2017.9788055217079.

Rural buildings in European regions RUBER 2019 : Architectural - construction - technology - safety / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019: Architektúra, konštrukcie, architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2068-0. doi: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220680.